Informacje o programach studiów - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Informacje o programach studiów

Informacje o programach studiów

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.

Informacje o studiach dostępne są publicznie dla szerokiego grona odbiorców na stronie internetowej Uczelni[1] i w Biuletynie Informacji Publicznej. W Biuletynie Informacji Publicznej[2] znajdują się aktualne uchwały Senatu WSE, Regulaminy (np. Regulamin studiów, Regulamin przyjęć na studia), Plany studiów, Kierunkowe efekty uczenia się, Zarządzenia Władz Uczelni i inne dokumenty formalne istotne dla funkcjonowania Uczelni. Kryteria kwalifikacji kandydatów na studia określone są Uchwałą Senatu. Warunki przyjęcia kandydatów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej[3] oraz na stronie internetowej Uczelni w zakładce Rekrutacja krok po kroku[4]. Zarówno na stronie Uczelni, jak i BIP upublicznione są następujące informacje: opis procesu nauczania i uczenia się oraz jego organizacji, charakterystyka systemu weryfikacji i oceniania efektów uczenia się, zasady dyplomowania, charakterystyka warunków studiowania i wsparcia w procesie uczenia się oraz karty przedmiotów.

Strona internetowa Uczelni jest źródłem informacji o ofercie edukacyjnej studiów I i II stopnia – kierunkach i ścieżkach kształcenia. Na stronie zaprezentowana jest zarówno oferta kierunków polskojęzycznych[5], jak i anglojęzycznych[6]. Na podstawie wieloletniego doświadczenia rekrutacyjnego, pytań ze strony kandydatów oraz prowadzonych badań Uczelnia przedstawia na stronie poszczególne kierunki w taki sposób, by jak najpełniej sprostać oczekiwaniom i potrzebom odbiorców. Podstrona dotycząca każdego kierunku zawiera jego opis, atuty, potencjalne miejsca zatrudnienia absolwenta, oferowane ścieżki kształcenia oraz warunki rekrutacji. Dodatkowo w zakładce Rekrutacja krok po kroku kandydaci mają możliwość poznania szczegółowego terminarza i przebiegu procesu rekrutacji na studia I i II stopnia[7].

Uczelnia co roku aktualizuje także foldery informacyjne (dla każdego kierunku) dla kandydatów na studia I i II stopnia. Zawarte są w nich podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz oferowanych kierunkach i ścieżkach kształcenia. Dodatkowe informacje kandydaci mogą znaleźć w zakładce Kandydaci na stronie internetowej Uczelni. Wybrane kursy i przedmioty realizowane w ramach programów poszczególnych kierunków dostępne są w zakładce Kandydaci na podstronie właściwej dla danego kierunku. Natomiast pełne plany studiów można znaleźć na BIP[8]. By zwiększyć komfort korzystania ze strony internetowej przez osoby niepełnosprawne, planuje się realizację nowego projektu, który zakłada dostosowanie strony internetowej WSE do standardów WCAG 2.0. Na stronie internetowej Uczelni znajdują się ogólne informacje dla studentów dotyczące organizacji studiów, a szczegółowe informacje studiowania określa Regulamin Studiów, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej[9]. Na BIP ogólnodostępny jest także Regulamin odpłatności za studia[10]. Dokumenty dla nauczycieli akademickich udostępniane są na uczelnianym dysku sieciowym. Dokumenty te dotyczą przede wszystkim poziomów i programów studiów. Programy studiów i karty przedmiotów zawiera folder Dział Wsparcia Dydaktyki/KARTY PRZEDMIOTU, a tabele i matryce kierunkowych efektów uczenia się  można znaleźć w folderze Dział Wsparcia Dydaktyki/KRK_ksiegi_kierunkow_tabele efektow_matryce i in. Gromadzenie i ewidencja przebiegu studiów oraz wyników osiąganych przez studentów odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Uczelnia.XP.

Integralną częścią tego systemu jest moduł Dziekanat.XP, który zawiera wszystkie dane o studentach, kadrze, płatnościach, zaliczeniach i przedmiotach. Moduł ten umożliwia także tworzenie zestawień, raportów oraz dyplomów i suplementów.

Dodatkowo z systemem Uczelnia.XP jest zintegrowane oprogramowanie Wirtualna Uczelnia, które udostępniane jest studentom w postaci strony internetowej. W ten sposób użytkownicy (studenci) mają dostęp do swoich danych związanych z przebiegiem studiów. Moduł umożliwia dostęp do:

– harmonogramu zajęć,

– swoich danych osobowych i adresowych,

– informacji o zaliczeniach i egzaminach,

– osiąganych wyników w czasie studiów,

– zarządzeń władz Uczelni (w szczególności dotyczących zasad i terminów składania pracy dyplomowej.

W Wirtualnej Uczelni student może sam wybrać promotora swojej pracy, przedmioty, ścieżkę kształcenia oraz wypełniać ankiety okresowe.

WU jest dostępne dla studentów także w formie aplikacji mobilnej – „Smart WSE” w wersji na androida jak również na system i-os.

Uczelnia na bieżąco i systematycznie monitoruje informacje o studiach pod kątem ich przydatności, rzetelności i aktualności a także zgodności z potrzebami poszczególnych odbiorców (np. studentów, pracowników czy pracodawców). Informacje umieszczane i aktualizowane są na stronie internetowej, na dyskach sieciowych, na platformie Blackboard oraz w systemie Wirtualna Uczelnia. Aktualizacją tych informacji zajmują się konkretne osoby, które są odpowiedzialne za dane narzędzie. Kadra dydaktyczna zobowiązana jest aktualizować swoje informacje profilowe na stronie internetowej Uczelni[11].

Uczelnia raz w roku prowadzi badania ankietowe wśród studentów oceniające dostęp do informacji na Uczelni. Na Uczelni funkcjonuje także (stacjonarnie oraz zdalnie) tzw. „skrzynka Hyde Park”, do której studenci mogą przesyłać (lub wrzucać) anonimowo swoje uwagi, pomysły oraz spostrzeżenia dotyczące studiów, zajęć i pracy wykładowców. Ocenę publicznego dostępu do informacji przekazują także pracownikom Uczelni różne grupy innych odbiorców. Na podstawie otrzymanych wyników badań Uczelnia podejmuje działania usprawniające i optymalizujące.

Celem ułatwienia dostępu do oprogramowania i zasobów WSE Administracji oraz Dydaktykom został stworzony autorski program „Biuro WSE”.

Dostęp do niego jest realizowany przez serwis WWW pod adresem:

https://biuro.wse.krakow.pl/

Po zalogowaniu się do niego użytkownik otrzymuje dostęp do serwisów WSE (tj.: Wirtualna Uczelnia, poczta WSE, Cisco Webex, E-Usługi i inne) w zależności od nadanych mu uprawnień. Oprogramowanie jest cały czas rozwijane o nowe funkcje usprawniające pracę na uczelni.

Źródło: Opracowanie własne, 2021.

Dział IT prowadzi Helpdesk dla administracji, dydaktyków i studentów.

Wsparcie jest udzielane na zgłoszenia mailowe oraz telefoniczne. Numery telefonów, na które należy dzwonić są wyświetlane na bieżąco na górnej belce programu „Biuro WSE”.

Dla Studentów informacja o kontakcie jest podana na dole strony: https://studenciwse.wse.krakow.pl/.

Źródło: Opracowanie własne, 2021.

Dla Studentów wszystkie niezbędne w procesie  komunikacji z Uczelnią serwisy zostały zgromadzone na stronie www: https://studenciwse.wse.krakow.pl/

Źródło: Opracowanie własne, 2021.

Celem wsparcia/ułatwienia poruszania się/pracy w serwisach WSE utworzono dział pytań odpowiedzi „FAQ” w podziale na kategorie. Kontakt do działu IT jest podany na dole strony.

Oprócz poczty uczelnianej Student ma dostęp on-line do „E-Usług” gdzie prowadzi komunikację z Dziekanatem i Dydaktykami dotyczącą podań i składania prac dyplomowych.

Ma tu bezpośredni dostęp do terminów dyżurów i konsultacji wykładowców, kart przedmiotów. Strona ta jest na bieżąco uzupełniana o niezbędne dla Studenta narzędzia.

Źródłem informacji o ofercie edukacyjnej studiów I i II stopnia – kierunkach i ścieżkach kształcenia jest głównie strona internetowa Uczelni. Informacje tam zawarte są na bieżąco aktualizowane, a kompleksowa weryfikacja oferty edukacyjnej odbywa się przed każdym cyklem rekrutacyjnym.  Forma i sposób przedstawienia informacji skierowanych do kandydatów, studentów oraz innych odbiorców są odpowiedzią na ich potrzeby i oczekiwania, które sygnalizują w trakcie bieżących kontaktów (pytań, maili, telefonów). Podstrona dotycząca kierunku Filologia angielska zawiera opis, atuty, potencjalne miejsca zatrudnienia absolwenta, oferowane ścieżki kształcenia oraz warunki rekrutacji, czyli najważniejsze informacje z punktu widzenia kandydatów. Dodatkowo w zakładce Rekrutacja krok po kroku kandydaci mają możliwość poznania szczegółowego terminarza i przebiegu procesu rekrutacji na studia II stopnia na kierunkach.

Uczelnia co roku również aktualizuje foldery informacyjne dla kandydatów na studia . Zawarte są w nich podstawowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego oraz oferowanych ścieżkach kształcenia. Dodatkowe informacje kandydaci mogą znaleźć w zakładce Kandydaci na stronie internetowej Uczelni. Wybrane kursy i przedmioty realizowane w ramach programu kierunku dostępne są w zakładce Kandydaci na podstronie właściwej dla danego kierunku.  W zakładce BIP w łatwy sposób zarówno kandydaci, studenci jaki  inni odbiorcy mogą znaleźć najważniejsze i aktualne dokumenty regulujące funkcjonowanie uczelni.
Prowadzone jest monitorowanie aktualności, rzetelności, zrozumiałości, kompleksowości informacji o studiach, oraz jej zgodności  z potrzebami różnych grup odbiorców (kandydatów na studia, studentów, pracodawców), np. w zakresie oczekiwanej przez odbiorców szczegółowości informacji lub sposobu jej prezentacji, a wyniki monitorowania są wykorzystywane do doskonalenia dostępności i jakości informacji o studiach.

[1] https://wse.krakow.pl/
[2] https://wsekrakow.bip.gov.pl/dokumenty-regulaminy/
[3] https://wsekrakow.bip.gov.pl/dokumenty-regulaminy/regulamin-przyjec-na-studia-w-roku-akademickim-2019-2020.html
[4] https://wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/
[5] https://wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/
[6] https://wse.krakow.pl/en/undergraduate-studies-in-english/
[7] https://wse.krakow.pl/rekrutacja-krok-po-kroku/
[8] https://wsekrakow.bip.gov.pl/dokumenty-regulaminy/plany-studiow.html
[9] https://wsekrakow.bip.gov.pl/dokumenty-regulaminy/regulamin-studiow-2019-2020.html
[10] https://wsekrakow.bip.gov.pl/dokumenty-regulaminy/regulamin-odplatnosci-za-studia-i-inne-formy-ksztalcenia.html
[11] https://wse.krakow.pl/kadra-wse/
MASZ PYTANIA?

tel: 12 683 24 00
e-mail: wse@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.