Najczęściej zadawane pytania - Rektor WSE odpowiada! - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Najczęściej zadawane pytania – Rektor WSE odpowiada!

Najczęściej zadawane pytania – Rektor WSE odpowiada!

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Studentki,

rozwijająca się w Polsce i w wielu krajach świata epidemia COVID-19 w coraz większym stopniu wpływa na nasze funkcjonowanie w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. Wyższa Szkoła Europejska podjęła w ostatnim czasie wiele działań zmierzających do stworzenia Wam możliwości dalszego kształcenia, tak abyście nie musieli powtarzać letniego semestru studiów. Pisałam o tym szczegółowo w ubiegłym tygodniu. Obecnie w trybie synchronicznym, czyli zapewniającym kontakt w czasie rzeczywistym studenta i wykładowcy, realizujemy – w skali Uczelni – ponad 80% założonych w planach studiów zajęć! Zajęcia, które nie mogą być prowadzone drogą online, są przekładane w harmonogramach studiów i wszystkie one będą zrealizowane w innym terminie. Dzieje się to wszystko olbrzymim wysiłkiem kadry akademickiej i administracji Uczelni i – co bardzo ważne – przy dobrej ocenie przez Was jakości prowadzonych zajęć.

Równocześnie zdajemy sobie sprawę, iż wielu z Was, w wyniku niezawinionych przez siebie skutków epidemii, może borykać się z problemami osobistymi, zawodowymi, czy finansowymi. Postanowiliśmy więc, w tych trudnych czasach dla całej naszej Społeczności, zaproponować Wam kilka mechanizmów wsparcia finansowego.

Po pierwsze, zdecydowanie zwiększamy fundusz na jednorazowe zapomogi. Kwota zapomogi wynosi obecnie 650 pln i mamy nadzieję, że wsparcia wystarczy dla wszystkich potrzebujących. Przypominamy, że student może otrzymać zapomogę raz w semestrze. Wnioski o zapomogę przyjmuje Dziekanat a rozpatruje Rektor.

Po drugie, od maja 2020 roku uruchomimy dodatkowy termin na składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, których sytuacja materialna znacznie się pogorszyła a miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1043,90 pln (w zależności od dotacji jaką otrzymamy od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2020, postaramy się wypłacać stypendia już końcem maja). Przypominamy, iż decyzje w sprawie przyznania stypendiów na semestr letni roku akademickiego 2019/20 podejmowane będą około 20 kwietnia, natomiast wypłaty będą do 5 maja br. Wynika to z dat wpływu środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Po trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na Państwa indywidualną prośbę, będziemy wyrażać zgodę na przesunięcia terminów płatności czesnego za semestr letni, oczywiście bez żadnych odsetek i z przyśpieszoną procedurą rozpatrywania podań. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Dyrektor Zarządzająca.

Po czwarte, Władze Uczelni podejmują szereg działań lobbingowych na rzecz dodatkowego wsparcia dla osób studiujących i borykających się z trudną sytuacją materialną. Na razie bowiem, deklaracje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że będzie w czasie epidemii wspierał uczelnie dodatkowym środkami finansowymi, nie znalazły pokrycia w rzeczywistości. Tak więc, wystąpimy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Wicepremiera Jarosława Gowina, aby zwiększył procent studentów, którzy mogą otrzymać stypendium Rektora. Do tej pory – według prawa o szkolnictwie wyższym, tylko 10% najlepszych studentów na kierunku ma możliwość pobierania tego świadczenia. 

Moi Drodzy,

naszym priorytetem jest umożliwienie Wam zamknięcia tego roku akademickiego z kompletem egzaminów i zaliczeń. Uruchomiliśmy niezbędne procedury, by nawet przy przeciągającej się sytuacji epidemiologicznej było to możliwe. Podjęliśmy także decyzje o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych na zapewnienie ciągłości procesu kształcenia. Wszyscy „płyniemy na tej samej łodzi” i na wszystkich nas spoczywa obowiązek dbania o Wspólnotę Akademicką Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Jestem przekonana, że RAZEM przetrwamy te trudne czasy.

Życzę Wam dużo zdrowia i nadziei,
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE

Jak długo potrwa zawieszenie tradycyjnej formy zajęć?

Zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina, uczelnie są zobowiązane do prowadzenia zajęć w formie ONLINE do 10 kwietnia br. (https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzamy-ograniczenie-dzialania-uczelni-do-10-kwietnia-2020-r)

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Co w przypadku, gdy student nie ma dostępu do Internetu?

W przypadku braku dostępu do komputera czy Internetu, studenci są zobowiązani do kontaktu z Prowadzącymi w późniejszym terminie i uzyskania informacji na temat zasad zaliczenia. 

Gdzie szukać informacji o zaplanowanych zajęciach?

Informacje na temat harmonogramu i formy zajęć, które będą prowadzone w wersji online, otrzymujecie Państwo poprzez:

1. Aktualizowany na bieżąco plan zajęć, zamieszczony na Wirtualnej Uczelni;
2. Bezpośredni mail od wykładowcy (na uczelnianą skrzynkę pocztową). Prosimy o regularne sprawdzanie poczty!

– Zajęcia online będą odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć obowiązującym dla zajęć tradycyjnych; wówczas mają one w WU status zajęć online. W innych przypadkach informacje o zmianie terminu i trybu zajęć pojawią się w Wirtualnej Uczelni.

– Tuż przed zajęciami otrzymujecie Państwo link z zaproszeniem do zajęć od Prowadzących (w zależności od wybranej platformy, np. Google classroom, Cisco Webex, Clickmeeting itp.).

Po otrzymaniu zaproszenia do zajęć w formule online, każdy student/tka powinien uczestniczyć w zajęciach. W przypadku ćwiczeń prowadzący sprawdzają obecność, dlatego każdy powinien mieć włączoną kamerę (jeśli to możliwe). Wszystkich studentów obowiązuje znajomość materiałów przekazanych w formie online na zasadach identycznych, jak materiałów przekazanych w trakcie tradycyjnych zajęć. 

Zajęcia online będą realizowane przez cały okres zawieszenia zajęć w budynku uczelni, tj. do 10 kwietnia br., bądź do daty, która zostanie wyznaczona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Co, jeśli połączenie zostanie zerwane?

Jeśli w trakcie zajęć online, łączność zostanie przerwana (serwery są bardzo obciążone), prosimy, aby zaczekać na ponowny kontakt z Prowadzącym przez 15 minut. Jeśli w tym czasie powrót łączności nie nastąpi, zajęcia zostaną odwołane i zrealizowane w innym terminie. Możecie Państwo ustalić wraz z Prowadzącym alternatywny kanał komunikacji na wypadek takich losowych sytuacji wyjątkowych.

Co, jeśli student nie może wziąć udziału w zajęciach?

W przypadku nieobecności studenta, Prowadzący może wyznaczyć zakres materiału do nadrobienia i zobowiązać do jego uzupełnienia w formie samokształcenia.

Co, jeśli zajęcia nie odbywają się online?

Dokładamy wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się w trybie online. Informacja o trybie każdych zajęć jest zamieszczana w Wirtualnej Uczelni. W przypadkach, kiedy zajęcia nie będą prowadzone w trybie online, zostaną one odpracowane w późniejszym terminie. Żadne z zaplanowanych w harmonogramie zajęć Państwu nie przepadną. Zajęcia, po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, mogą się odbywać w ramach innych zjazdów/tygodni, niż w Zarządzeniu dotyczącym organizacji roku akademickiego.

Czy zajęcia online będą oceniane przez studentów?

Ewaluacja zajęć i ewaluacja Prowadzących, ze względu na ciągłość zapewnienia jakości kształcenia, będzie kontynuowana w semestrze letnim w procedurze, jak uprzednio: do studentów zostanie przesłany link aktywacyjny.

Jak realizować projekty grupowe?

Informacje na temat poszczególnych projektów udziela osoba prowadząca dane zajęcia – Prowadzący ustala obowiązujące zasady realizacji projektu i jego zaliczenia.

Czy rok akademicki zostanie przedłużony?

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego nie przewiduje się znaczących opóźnień w poszczególnych terminach roku akademickiego, tym bardziej, że MNiSW nałożyło na uczelnie obowiązek kształcenia online, najpóźniej od 26 marca br. Rok akademicki trwa do 30 września 2020 r. Sesja egzaminacyjna będzie odbywać się w wyznaczonych w Regulaminie studiów terminach. Jeśli jednak okres zagrożenia epidemicznego wydłuży się, egzaminy zostaną przeniesione na późniejszy termin. W razie konieczności Ministerstwo rekomenduje prowadzenie egzaminów w formie online z wykorzystaniem właściwych narzędzi.

Czy i jak będą odbywać się obrony?

Wszystkie zaplanowane obrony odbędą się w zaplanowanym czasie. Jeśli okres zagrożenia wirusem przedłuży się lub uniemożliwi przeprowadzenie obrony w trybie dotychczasowym, obrony odbędą się online. W trakcie obron będą obowiązywać wszystkie procedury, które obowiązują w tradycyjnej formule.

Co z praktykami studenckimi?

Zgodnie z zapowiedziami MNiSW praktyki odbywają się w normalnym trybie, ich forma jest ustalana indywidualnie z praktykodawcą. Jeżeli jednak pojawią się związane z praktykami problemy, prosimy złożyć podanie do dziekana, który indywidualnie rozpatrzy każdy przypadek.

Czy w związku z formą online realizacji programu studiów Uczelnia przewiduje zniżki w czesnym dla studentów?

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera jest uczelnią niepubliczną, utrzymującą się z wpłacanych przez Państwa opłat, nie zaś z dotacji rządowych. MNiSW nałożyło na wszystkie uczelnie obowiązek kształcenia online, co oznacza, że także w tej nowej formule Uczelnia musi zapewnić prawidłową realizację programów studiów i weryfikację efektów uczenia się odpowiadającą wymaganiom Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dodatkowo, żeby osiągnąć cel założony przez MNiSW, Uczelnia przeznacza środki finansowe na przeprowadzenie tych działań. W związku z tym Uczelnia nie ma możliwości wprowadzenia zmian w warunkach odpłatności za studia. Dołożymy natomiast wszelkich starań, aby zajęcia w formie online zapewniały prawidłową i sprawną realizacją przedmiotów przewidzianych na poszczególnych kierunkach studiów.

Co z opłatami za powtarzanie przedmiotów, których uczelnia nie przeprowadzi w formie online?

Uczelnia stara się realizować studia w trybie online w pełnym wymiarze programowym. Jednakże w przypadku zajęć, które nie będą dostępne online w bieżącym semestrze, uczelnia zrealizuje je później w ramach czesnego za semestr bieżący, czyli bez opłat dodatkowych.

Czy Uczelnia będzie naliczała odsetki za opóźnienia w płatności czesnego?

W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie przewidzieć skali konsekwencji gospodarczych wynikających z epidemii, dlatego Uczelnia nie zmienia warunków wynikających z umów odpłatności za studia i nie wprowadza zmian w naliczaniu odsetek. Nie wykluczamy jednak, że w sytuacji przeciągającego się kryzysu epidemicznego, Uczelnia, w miarę swoich możliwości, podejmie kroki, aby złagodzić skutki finansowe dla studentów.

Jakie są możliwości wsparcia dla studentów, którzy mają problemy z zapłaceniem czesnego w terminie?

Zdajemy sobie sprawę, że część z Państwa odczuje skutki ekonomiczne stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w związku z tym osobom w trudnej sytuacji materialnej proponujemy dwa rozwiązania:

– odroczenie płatności jednej raty czesnego,
– zapomogę z powodu utraty przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowaną ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. 

Wnioski można kierować do Dyrektor Zarządzającej Anny Popielskiej-Borys.

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.