Analityka biznesowa - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
Slider

Analityka biznesowa

„Najseksowniejszy zawód świata” według Harvard Business Review, trzeci najbardziej pożądany zawód według badania „50 Best Jobs in America for 2020” portalu Glassdoor*. Główny ekonomista Google Hal Varian wskazuje na niedostateczną ilość analityków biznesowych na rynku pracy, prognozując że będzie to jeden z kluczowych zawodów w najbliższym dziesięcioleciu**.

W 2020 r. analityk biznesowy znalazł się na liście 10 zawodów przyszłości w Polsce, a mediana wynagrodzeń w 2018 r. wynosiła 8000 zł brutto***.

Znaczenie analityka biznesu we współczesnych organizacjach stale wzrasta. Dotyczy to zarówno firm komercyjnych jak i jednostek administracji publicznej. Rola analityka biznesowego sprowadza się do bycia „mostem” pomiędzy biznesem a technologią – analityk wspiera klienta poprzez identyfikowanie jego potrzeb i określanie odpowiednich rozwiązań biznesowych****, usprawnia i automatyzuje procesy dzięki czemu zmniejsza koszty i zwiększa efektywność firmy.

Chcesz nauczyć się zarządzać danymi? Często zadajesz pytania? Interesujesz się przyczynami różnych zjawisk? Jeżeli Twoja odpowiedź brzmi TAK, ścieżka Analityka biznesowa jest dla Ciebie!

Twoja wiedza i umiejętności analityczne uczynią Cię przewodnikiem po procesach zachodzących wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Dzięki efektywnemu posługiwaniu się danymi będziesz potrafił/a podpowiadać innym pracownikom, jakie decyzje powinni podejmować realizując swoje zadania. Będziesz potrafił/a prognozować trendy i zmiany w organizacji oraz generować wnioski na podstawie których biznes będzie mógł podejmować optymalne decyzje oraz tworzyć bardziej innowacyjne produkty i usługi. Na podstawie Twojej pracy tworzone będą biznesowe strategie rozwoju czy plany marketingowe.

Studia pozwolą Ci zrozumieć procesy zachodzące we współczesnych organizacjach, nauczyć się pracować z dużą ilością danych oraz rozwiązywać problemy. Już na pierwszym roku weźmiesz udział w projektach pozwalających na sprawdzanie w praktyce zdobywanej wiedzy i umiejętności. Ponadto zyskasz wiedzę o najnowocześniejszych narzędziach i technologiach stosowanych obecnie na świecie, takich jak Sieć Neuronowa i Sztuczna Inteligencja.

W trakcie studiów poznasz jak w darmowym języku programowania Python pracować z danymi – od ich przygotowania, przetworzenia, analizy po ich wizualizację. Umiejętność ta stanowi atut dla wielu pracodawców, którzy nie chcą inwestować w płatne programy do analityki. Nauczysz się także obsługi programu IBM Modeler SPSS – najwyższej klasy licencjonowanego narzędzia wykorzystywanego przez kluczowe międzynarodowe firmy i koncerny do analityki i wizualizacji danych oraz prognozowania trendów i zjawisk w przyszłości.

Studiuj analitykę biznesową w Krakowie, pracuj na całym świecie. Jedną z najczęściej wskazywanych zalet zawodu analityk biznesowy jest brak bariery lokalizacji – pracując z domu możesz pracować dla międzynarodowych firm. Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych – zarządzaj informacją!

*https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm
**https://employerbranding.pl/dlaczego-firmom-tak-trudno-znalezc-specjalistow-data-science/
***Na podstawie prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2020r.), Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (2018r.)oraz Raportu płacowego Sendlak&Sendlak dla branży IT (2018 r.)
**** za: A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK Guide)

 • zdobędziesz szerokie kompetencje które pozwolą Ci podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzanie, analityką czy technologią
 • zdobędziesz umiejętności analityczne oraz zdolność logicznego i taktycznego myślenia, krytycznej oceny sytuacji, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność prezentacji informacji, umiejętność efektywnej komunikacji, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i działania pod presją czasu
 • będziesz pracować z nowoczesnymi narzędziami, takimi jak bazy danych (MSSQL, Postgres, MySQL, MongoDB), narzędzia BI (Power BI, Tableau, Jaspersoft) programy do analizy danych (Python, IBM Modeler SPSS, R, Sieci Neuronowe)
 • nauczysz się w praktyce wykorzystywać Sieci Neuronowe i Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP)
 • połączysz studia z praktykami umożliwiającymi realizację projektów analitycznych w największych firmach i instytucjach, np. Alexander Mann Solutions, Project People, Krakowski Park Technologiczny, Wojewódzki Urząd Pracy, IBM

Modelowanie i analiza procesów biznesowych - praktyczna nauka metod modelowania oraz mapowania procesów biznesowych w firmach. Analiza dostępnych narzędzi mających na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności operacji biznesowych.

Analityka deskryptywna - analityka biznesowa oparta na tworzeniu modeli danych biznesowych. Zajęcia praktyczne uczące przygotowywania danych pod kątem ich analizy, prowadzenia obliczeń i wykorzystania wizualizacji w prezentacji danych. Wykorzystanie języka SQL, mechanizmów ETL, storytelling.

Analityka predyktywna - analityka oparta na wykorzystaniu istniejących danych firmy, schematów działań, powtarzalności procesów i na tej podstawie wyciąganie wniosków dotyczących funkcjonowania firmy w przyszłości, budowanie scenariuszy działania.

Modelowanie i przetwarzanie danych - analiza metod, technik i narzędzi budowania systemów informatycznych dla Big Data: bazy i hurtownie danych dla Big Data, relacyjne bazy danych i wykorzystanie platformy Azure, generowanie raportów na podstawie danych Big Data.

Wizualizacja i prezentacja danych – analiza potrzeb odbiorców raportów, tworzenie scenariuszy dla pulpitów menadżerskich, tworzenie interaktywnych raportów w programie Power BI.

 • analityk danych (Data Scientist)
 • analityk procesów biznesowych
 • analityk sprzedaży
 • analityk kampanii marketingowych
 • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
 • korporacje
 • centra outsourcingowe
 • działy rozwoju biznesu i analityki
 • jednostki administracji publicznej
Tryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestr
700 zł3500 zł

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł*) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

33 1050 1445 1000 0090 8115 9239
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub podpisane oświadczenie o znajomości języka, w którym prowadzone są studia.

*opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*Liczba punktówSkala ocen 1-6**Liczba punktów
  10
20230
330350
470475
5100580
  6100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa maturaPP100%86%72%58%44%30%0%
Matura międzynarodowa IBSL7654321
Nowa maturaPR100%85%70%55%40%25%10%
Matura międzynarodowa IBHL7654321

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.


Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena12 – 1110 – 98 – 76 – 543 – 1
Liczba punktów100807550300
Ocena10 – 98 – 76– 54 – 32 – 1
Liczba punktów10080755030
Ocena5432
Liczba punktów10070300

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644


e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

W pracy analityka kluczową rolę odgrywają dwa elementy. Pierwszym z nich jest metodyka, czyli sposób pracy z problemami i danymi. Umiejętność szybkiego dotarcia do istoty badanego zjawiska to codzienne zadanie, które wymaga od analityka uczenia się sposobów zadawania właściwych pytań. Drugim elementem jest zestaw narzędzi do pracy z danymi. Obróbka dużych zbiorów danych i wyciąganie z nich istotnych wskazówek to wyzwania, z którym mierzymy każdego dnia. W tym wszystkim istotne jest jeszcze tempo. Raporty przygotowywane ręcznie na zakończenie danego tygodnia czy miesiąca powoli tracą rację bytu. Dziś firmy oczekują, że dane dostępne są w czasie rzeczywistym, a ich ewentualna modyfikacja to zadanie na kilka godzin, a nie dni.

 mgr Przemysław Radziszewski
Opiekun merytoryczny kierunku Zarządzanie strategiczne

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
mgr Ewa Żesławska
mgr Ewa Żesławska
dr Agnieszka Wąsik
dr Agnieszka Wąsik
mgr Wiktoria Czarnecka
mgr Wiktoria Czarnecka
dr Beata Pater
dr Beata Pater
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Marek Tobolewski
mgr Marek Tobolewski
mgr Eliza Sarna
mgr Eliza Sarna
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr Mateusz Barłóg
mgr Mateusz Barłóg
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Michał Futyra
dr Michał Futyra
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.