Design Management - studia Kraków - Wyższa Szkoła Europejska
1920x400-wse-design-management

Design Management

Trwa rekrutacja na tryb niestacjonarny zaoczny w semestrze letnim 2020/2021! Sprawdź szczegóły i aplikuj do 28.02.2021 r.

Design Management to brakujące ogniwo w nowoczesnym biznesie łączące design i zarządzanie! Zintegrowane i całościowe podejście do innowacyjności w organizacji czy firmie – od tworzenia oferty produktów i usług, zarządzania zespołami, budowania marki i wizerunku po tworzenie strategii opartej na innowacyjności. Wskazuje na współczesną rolę designu, który staje się narzędziem przewagi konkurencyjnej i przyczynia się do rozwoju branży czy rynku – „dziś nie wystarczy że ludzie biznesu będą lepiej rozumieć projektantów. Sami muszą stać się projektantami”*. Wykorzystuje metodykę design thinking w projektowaniu produktów i usług, projektowaniu marki i modeli biznesowych oraz projektowaniu doświadczeń użytkownika czy konsumenta.

Design Management to studia dla osób poszukujących ścieżki kariery managerskiej w branżach kreatywnych, działach projektowych, badań i rozwoju, jako project managerowie, account managerowie czy specjaliści ds. innowacji. Według Rankingu 10 najbardziej pożądanych zawodów w Polsce w 2019 r. project manager znalazł się na 8 pozycji a 25% pracowników w tym zawodzie zarabia ponad 8000 zł brutto**.

Chcesz nauczyć się jak tworzyć strategie innowacji, nowych usług, produktów i produktów cyfrowych? Interesujesz się współczesnymi wyzwaniami w zakresie poziomu życia i konsumpcji? Jeżeli tak – ścieżka Design Management jest dla Ciebie!

Twoja wiedza i umiejętności w zakresie zarządzania procesami projektowania, wdrażania i urynkowienia innowacji uczynią Cię pośrednikiem między światem biznesu a światem konsumenta i użytkownika. Studia nauczą Cię tworzenia nowoczesnych modeli biznesowych łączących zasady ekologii, ekonomii i zrównoważonego rozwoju w ramach zasady gospodarki cyrkularnej (bazującej na recyclingu oraz ograniczeniu zużycie zasobów naturalnych). Dzięki umiejętnościom z zakresu myślenia projektowego oraz modelowania procesów projektowych będziesz potrafił/a efektywnie zarządzać zespołem kreatywnym i innowacyjnym oraz komunikować się w zespole.

Dzięki studiom zdobędziesz wiedzę, co współcześnie stanowi przewagę w biznesie – poznasz siłę designu i umiejętnego nim zarządzania, kreowania i wdrażania innowacji. Będziesz również świadomy/a wpływu badań użytkowników, rynku, trendów i big data na tworzenie designu przyszłości.

Studiuj Design Management w Krakowie, pracuj w największych studiach projektowych!

* Roger Martin, Rotman’s School of Management, University of Toronto
* Ranking Wynagrodzenia luty 2019

 • zdobędziesz umiejętność zarządzania innowacjami w organizacji, zintegrowanego projektowania, umiejętność reagowania na zmianę i zarządzania zmianą w firmie
 • zdobędziesz umiejętność posługiwania się metodologią Design Thinking do realizacji innowacyjnych projektów, rozwoju produktów i usług, tworzenia wizji i strategii organizacji, zarządzania zespołami pracowniczymi
 • zdobędziesz umiejętność moderowania pracy kreatywnych zespołów pracowniczych oraz proaktywnego zarządzania projektami nietypowymi i kreatywnymi zgodnie z wykorzystaniem zwinnym metodyk (Agile, Scrum, Lean)
 • nauczysz się realizować projekty badawcze związane z preferencjami i oczekiwaniami odbiorcy, klienta, konsumenta – zdobędziesz umiejętność definiowania czym jest użytkownik produktu czy usługi, umiejętność analizy wyników badań i tworzenia rekomendacji dla biznesu
 • dowiesz się jak optymalnie i efektywnie zarządzać procesami w organizacji w ciągle zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym
 • nauczysz się zarządzać międzydyscyplinarnymi i międzykulturowymi zespołami – identyfikować aspekty odmienności kulturowej w środowisku pracy i dzięki temu wpływać na zwiększenie efektywności organizacji
 • będziesz uczył się warsztatowo i projektowo, z wykorzystaniem praktycznych i bezpłatnych narzędzi informatycznych
 • będziesz uczył się od praktyków i liderów – naszymi wykładowcami są eksperci i praktycy w obszarze Design Management oraz projektowania produktów i usług
 • połączysz studia z praktykami w największych firmach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych

Warsztat Design thinking - trening myślenia projektowego połączony z uczenie się sposobów moderacji i facylitacji spotkań zespołów roboczych pracujących z wykorzystaniem metodologii design thinking.

Warsztat kreatywnego myślenia oraz co-creation - trening twórczego myślenia, twórczego generowania pomysłów oraz co-creation (koncepcji włączania otoczenia i użytkowników w proces tworzenia produktów oraz usług) połączony z uczeniem się sposobów moderacji i facylitacji kreatywnych spotkań zespołowych.

Zwinne metodyki zarządzania projektami i organizacji pracy – (agile product management)praktyczne zajęcia dotyczące nowoczesnych zwinnych metodyk zarządzania projektami wykorzystywanych w branży kreatywnej i projektowania (m.in. Agile, Scrum, Lean UX, Lean Startup).

Badanie trendów i insightów rynkowych – zajęcia dotyczące anatomii trendów rynkowych i ich sposobów wykorzystania w praktyce.

Projektowanie doświadczeń i zachowań użytkowników – zajęcia praktyczne z obszaru projektowania pozytywnych doświadczeń użytkowników (CustomerExperience), UX design, projektowania propozycji wartości, projektowania i mapowania podróży klienta (customer journey).

Metodyka projektowania produktu i usług – zajęcia prezentujące proces i narzędzia projektowania produktu oraz usługi (service design), projektowania zorientowanego na
na użytkownika ( User Centered Design) oraz projektowania w duchu ekonomii cyrkularnej (w duchu zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów).

Prototypowanie i testowanie i wdrażanie innowacji - zajęcia prezentujące procesy i narzędzia prototypowania, nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy projektanta, informatyczne oraz graficzne narzędzia projektowe a także sposoby ich testowania (m.in. testy użyteczności) oraz wdrażania.

Zarządzanie innowacją – praktyczne zajęcia dotyczące zarządzania procesem projektowania innowacji od diagnozy potrzeb organizacji, generowania innowacji – określenia założeń do projektowych innowacji po wdrożenie i komercjalizację. W trakcie zajęć analizowane będą również metody zarządzania innowacją (modele biznesowe), źródła finansowania innowacji (m.in. założenia startupów) oraz kwestie prawne. Poruszone zostaną również kwestie związane z oddziaływaniem designu na tworzenie wartości biznesowej oraz przewagi konkurencyjnej.

Kultura innowacji w organizacji i zarządzanie wiedzą – zajęcia związane z tematyką budowania kultury innowacji w firmie, modelowania wartości firmy, projektowania przyszłości firmy – wizualizacji przyszłych scenariuszy rozwoju firmy. Zajęcia będą również dotyczyć efektywnego zarządzania i transmisji wiedzy w innowacyjnej organizacji.

Zarządzanie międzykulturowe – praktyczne zajęcia z obszaru zarządzania różnorodnością w organizacji, zarządzania zespołami multidyscyplinarnymi, zespołami wielokulturowymi i międzypokoleniowymi.

 • w organizacjach wdrażających design management, zwinne metodyki zarządzania projektami oraz zarządzanie zmianą
 • w agencjach na stanowiskach projektowych i kreatywnych
 • w agencjach na stanowiskach doradczych i konsultingowych zajmujących się doradztwem w zakresie projektów biznesowych, wdrażania nowych produktów i usług
 • w organizacjach pozarządowych realizującym projekty w zakresie innowacji społecznych
 • w działach B+R, design i rozwoju innowacji
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (startupy)
 • na stanowisku specjalisty ds. rozwoju projektów i badań
 • na stanowisku managera ds. rozwoju nowych produktów i usług
 • na stanowisku analityka projektów innowacyjnych
 • na stanowisku managera zarządzającego zespołami kreatywnymi
 • na stanowiskach: Account Manager, Research& Developers Manager, Product Manager, Project Manager, Customer Experience Manager, UX Designer, Product Designer
Tryb niestacjonarny zaoczny
miesiącsemestr
490 zł*2 450 zł*

*Cena po dofinansowaniu - osoby, które rozpoczną studia na ścieżce Design Management w semestrze letnim 2020/2021 otrzymają dofinansowanie na cały okres trwania studiów z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym*) lub za pośrednictwem poczty komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku ścieżki kształcenia Design Management: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*pracownik Działu Marketingu i Rekrutacji odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12 683 24 04/07 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*

Liczba punktów

Skala ocen 1-6**

Liczba punktów

2,0

0

2,0

30

3,0

30

3,0

50

4,0

70

4,0

75

5,0

100

5,0

80

 

 

6,0

100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644


e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Zarządzanie designem to nauka i sztuka. Nauka, ponieważ wymaga szerokiej wiedzy i wielu twardych kompetencji: rozumienia nowoczesnych modeli biznesowych, zarządzania projektami i zespołami, umiejętności analizy i kreatywnej syntezy. Sztuką, ponieważ dotyczy ludzi: użytkowników, projektantów, inwestorów. Obie te domeny design manager łączy poprzez swoje doświadczenie. Nauka, sztuka, doświadczenie – na to możesz liczyć w autorskiej ścieżce design management WSE prowadzonej przez ekspertów praktyków, którzy oprócz know-how wprowadzą w największe wyzwania projektowania innowacji, czyli projektowania dla przyszłości. Zapraszamy na studia i zapraszamy po studiach.

Katarzyna Śliwa
CEO studia projektowo-doradczego Ergodesign

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
mgr Ewa Żesławska
dr Agnieszka Wąsik
mgr Wiktoria Czarnecka
dr Beata Pater
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Marek Tobolewski
mgr Eliza Sarna
Konrad Szpak
mgr Konrad Szpak
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr Mateusz Barłóg
mgr Mateusz Barłóg
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.