Zarządzanie międzykulturowe - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Zarządzanie międzykulturowe

Studiuj zarządzanie międzykulturowe w Krakowie.

Bądź doskonale przygotowany do nadchodzących wyzwań zawodowych!

 • zdobędziesz umiejętność zarządzania i kierowania pracą zróżnicowanych kulturowo i wiekowo zespołów; komunikowania, prowadzenia projektów, negocjowania oraz rozwiązywania konfliktów w środowisku międzykulturowym
 • nauczysz się funkcjonowania na lokalnym i globalnym rynku pracy, poruszania się po nim a także adaptacji do warunków odmiennych kulturowo
 • nauczysz się identyfikować aspekty odmienności kulturowej w środowisku pracy oraz zapobiegać zjawisku szoku kulturowego
 • połączysz studia z praktykami w największych firmach, instytucjach oraz organizacjach pozarządowych

Kulturowe i organizacyjne strategie zarządzania - przegląd współczesnych, najbardziej aktualnych modeli zarządzania poprzez kulturę organizacyjną. Prezentacja kluczowych strategii budowania pożądanej kultury organizacyjnej, uwzględniającej standardy i normy akceptowane przez wszystkich pracowników organizacji.

Ponadnarodowy transfer technologii, wiedzy i innowacji - analiza międzynarodowego procesu transferu i zarządzania technologią, wiedzą oraz innowacjami. Transfer technologii jako integralna część procesów zarządzania wiedzą.

Psychologia międzykulturowa - kulturowe uwarunkowania ludzkiej psychiki. Kluczowe problemy psychologii międzykulturowej koncentrują się wokół takich zagadnień jak: etnocentryzm, relatywizm kulturowy, postawy międzygrupowe, uprzedzenia i stereotypy, konflikty kulturowe. 

Komunikacja międzykulturowa w marketingu międzynarodowym - zastosowanie wiedzy i umiejętności z obszaru komunikacji międzykulturowej w marketingu międzynarodowym – globalne działania marketingowe uwzględniające zróżnicowanie norm kulturowych, światopoglądów, percepcji rzeczywistości wynikającej z przekazu międzykulturowego.

Zarządzanie różnorodnością i zespołami interkulturowymi - wszyscy różni czy lepiej wszyscy tacy sami? Jakie są korzyści z zespołów zróżnicowanych ze względu na płeć, wiek czy pochodzenie etniczne? Jak mnogość perspektyw i sposobów widzenia wynikająca z różnic może wspomagać kreatywność, innowacyjność i efektywność pracy w grupie?

  • menadżer odpowiedzialny za zarządzanie zespołami interkulturowymi
  • doradca – konsultant ds. współpracy z interesariuszami zagranicznymi
  • specjalista w obszarze HR ds. zatrudniania i rozwoju pracowników w środowisku międzykulturowym
  • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
  • zagraniczne korporacje
  • centra outsourcingowe
  • firmy konsultingowe o zasięgu międzynarodowym
  • działy zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników
  • jednostki administracji publicznej
  • organizacje pozarządowe

Tryb stacjonarny

Tryb niestacjonarny zaoczny

miesiąc

semestr

miesiąc

semestr

560 zł*

2800 zł*

490 zł*

2450 zł*

*W roku akademickim 2020/2021 ścieżka Zarządzanie międzykulturowe jest dofinansowana z projektu Uczelnia Nowych Możliwości, finansowanego przez Unię Europejską.

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć (osobiście* lub za pośrednictwem poczty) komplet dokumentów w Dziale Marketingu i Rekrutacji WSE:

 • podanie na obowiązującym formularzu dostępne jako rejestracja on-line (podanie na studia należy wydrukować i podpisać, generuje się ono automatycznie po wypełnieniu całości formularza i ankiety),
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
 • 1 fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku ścieżki kształcenia Zarządzanie międzykulturowe: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie (zobacz też: Regulamin rekrutacji do projektu)
 • kserokopię pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i wpisowego (300 zł**) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:

11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA I WPISOWE

Kandydaci - cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa ukończenia szkoły (opatrzonego apostille) oraz suplementu z ocenami
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1/B2.

*w związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju rekomendujemy wysyłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą tradycyjną
**osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego.

Nowa matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej. Kandydaci wybierają przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (należy uwzględnić wynik korzystniejszy dla kandydata).

Język polski 

Język obcy nowożytny 

(j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański)

Wybrany przedmiot

(matematyka, j. obcy nowożytny, j. mniejszości narodowej, j. łaciński i kultura antyczna, j. mniejszości etnicznej, j. regionalny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie)

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

p. podstawowy 1% = 1 pkt

p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, uwzględniającego wyniki z egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej z trzech przedmiotów:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot (matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, j. obcy nowożytny)


Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty  w następujący sposób:

Skala ocen 2-5*

Liczba punktów

Skala ocen 1-6**

Liczba punktów

2,0

0

2,0

30

3,0

30

3,0

50

4,0

70

4,0

75

5,0

100

5,0

80

 

 

6,0

100

* dla egzaminu dojrzałości zdawanego do roku 1991
** dla egzaminu dojrzałości zdawanego od 1991 roku

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate)

W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową wyniki uzyskane na maturze przeliczane będą na punkty w następujący sposób:

Nowa matura

PP

100%

86%

72%

58%

44%

30%

0%

Matura międzynarodowa IB

SL

7

6

5

4

3

2

1

Nowa matura

PR

100%

85%

70%

55%

40%

25%

10%

Matura międzynarodowa IB

HL

7

6

5

4

3

2

1

SL -Standard Level    PP - poziom podstawowy

HL - Higher Level       PR - poziom rozszerzony 

Świadectwa zagraniczne

Cudzoziemcy na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z trzech przedmiotów:

 • język ojczysty,
 • język obcy nowożytny,
 • wybrany przedmiot.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły zostaną przeliczone na punkty według poniższych wytycznych:

Ocena

12 – 11

10 – 9

8 – 7

6 – 5

4

3 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

0

Ocena

10 – 9

8 – 7

6– 5

4 – 3

2 – 1

Liczba punktów

100

80

75

50

30

Ocena

5

4

3

2

Liczba punktów

100

70

30

0

W przypadku kandydatów, którzy mają inną niż określoną w tabele skalę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, Komisja Rekrutacyjna dostosowuje punktację odpowiednio z zachowaniem proporcjonalności.

MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS!


tel.: 12 683 24 04 (07)/603 503 644


e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl

Adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków
pok. 211

Aplikuj na tę ścieżkę już dziś i zdobądź zestaw specjalistycznych książek! Zobacz więcej:

WYPOWIEDŹ EKSPERTA

Współczesny biznes staje się coraz bardziej zglobalizowany. Nawet chwilowe tendencje przeciwne, które przyjmują charakter medialnych proroctw głoszących kres globalizmu i powrót do gospodarek narodowych, nie jest w stanie zatrzymać ogólnego procesu umiędzynarodowienia ekonomii. W tym kontekście znajomość różnic kulturowych, budowanie w sobie wrażliwości i relatywizmu kulturowego oraz wzbogacanie wiedzy z zakresu komunikacji międzykulturowej, to zbiór kompetencji coraz chętniej poszukiwanych przez pracodawców. Zajmując się zawodowo wielokulturowością dostrzegam z każdym rokiem wzrastającą potrzebę rynku pracy na wykwalifikowanych w tym kierunku pracowników. Zarządzanie międzykulturowe proponowane przez Wyższą Szkołę Europejską trafia dzisiaj idealnie w rynkową niszę, która w nieodległej przyszłości przekształci się w rynkowy wymóg.

Michał Futyra
wykładowca, trener i doradca biznesowy

ZOBACZ FILM

Play Video

KADRA

mgr Katarzyna Ociepka-Miąsik
dr Anna Karbowniczak-Miśtal
mgr Ewa Żesławska
dr Agnieszka Wąsik
mgr Wiktoria Czarnecka
dr Beata Pater
mgr Beata Mosór-Szyszka
mgr Marek Tobolewski
mgr Eliza Sarna
Konrad Szpak
mgr Konrad Szpak
mgr Łukasz Czajka
mgr Łukasz Czajka
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr inż. Przemysław Radziszewski
mgr Mateusz Barłóg
mgr Mateusz Barłóg
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Grażyna Urbanik-Papp
dr Kinga Blaschke
dr Kinga Blaschke
dr Agata Anacik-Kryza
dr Agata Anacik-Kryza

PARTNERZY

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.