System jakości kształcenia - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
System jakości kształcenia

System jakości kształcenia

Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Proces kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest realizowany zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi. Celem kształcenia w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im ubiegać się o pracę i konkurować na rynku rynku pracy, posiadając wysoki poziom kompetencji. Realizacja tego celu odbywa się przez stałe podnoszenie jakości i poziomu nauczania, a także kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz poprzez rozszerzanie i dostosowywanie oferty edukacyjnej do bieżących potrzeb rynku pracy.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera posiada wdrożony system zapewnienia jakości kształcenia, nad którym nadzór pełni Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Działania związane z wdrożeniem systemu zapewnienia jakości kształcenia realizowane są głównie na podstawie następujących aktów wewnętrznych uczelni:

Zgodnie ze Statutem Wyższej Szkoły Europejskiej nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia sprawuje Rektor (§ 24, ust. 10). Organem uczelnianym, w sposób kompleksowy zajmującym się kontrolą jakości procesu kształcenia, jest Uczelniana Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Europejskiej działająca od roku akademickiego 2009/2010. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz Uczelni, kadry dydaktycznej, administracji, zajmującej się obsługą dydaktyki, studentów oraz przedstawiciel pracodawców. Komisja dba o poprawne projektowanie i wdrażanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, co wiąże się z formułowaniem wytycznych polityki projakościowej (procedur w zakresie jakości, standardów oferowanych przez siebie programów oraz ich efektów). Komisja przygotowuje ponadto ocenę realizacji działań w zakresie jakości kształcenia w oparciu o informacje uzyskiwane od kierunkowych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w bieżący monitoring dydaktyki i jakości kształcenia.

Drugim filarem struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za wdrażanie i doskonalenie wewnętrznego systemu jakości Uczelni są Kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia. Do zadań Kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia należy wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu kształcenia opracowanych przez Uczelnianą komisję ds. rozwoju dydaktyki i systemu zapewnienia jakości kształcenia WSE. Kierunkowy zespół ponadto, podejmuje wieloetapową ewaluację procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Na podstawie prowadzonych pogłębionych analiz, dyskusji i informacji Kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia , co roku opracowują Raport samooceny dla Uczelnianej Komisji ds. rozwoju dydaktyki i zapewniania jakości.

Struktura podejmowania decyzji projakościowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest przejrzysta i zapewnia udział pracowników, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących jakości kształcenia. Wewnętrzne procedury zapewnienia jakości kształcenia mają charakter kompleksowy, zapewniają weryfikację oraz ocenę skuteczności i jakości kształcenia. Uczelnia dokonuje systematycznej oceny skuteczności Systemu zapewnienia jakości kształcenia, a jej wyniki wykorzystuje do doskonalenia polityki zapewniania jakości i budowy kultury jakości kształcenia.

Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia sprawuje powołany przez Rektora uczelni Pełnomocnik ds. jakości kształcenia. Do jego zadań należy głównie: koordynacja działań związanych z zapewnieniem jakości kształcenia, analiza stanu zatrudnienia kadry, nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji, przekazywanie zebranych przez Uczelnianą komisję ds. rozwoju dydaktyki i systemu zapewniania jakości kształcenia informacji, odpowiednio członkom Senatu, prowadzenie i analiza Feedback day.

Podstawowymi celami Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSE są:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w WSE,
  podnoszenie rangi i doskonalenie pracy dydaktycznej i procesu uczenia się,
 • zapewnianie zgodności realizacji procesu dydaktycznego z obowiązującymi programami studiów,
 • monitorowanie kariery zawodowej absolwentów.

System ten obejmuje takie działania, jak:

 • monitorowanie standardów akademickich – analiza i ocena kadry dydaktycznej i jej dorobku naukowego oraz zgodność programów nauczania z obowiązującymi standardami,
 • ocenę procesu nauczania – ocenia się program nauczania, plany studiów, procedury egzaminacyjne, wymagania związane z pracami dyplomowymi i projektowymi, poziom dostosowania programów studiów do wymogów rynku pracy,
 • ocenę jakości zajęć dydaktycznych – zgodność merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów z kartami przedmiotów stanowiącymi obowiązującą podstawę programową dla realizacji poszczególnych przedmiotów, ocena jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych dokonywana w zgodzie z funkcjonującym w WSE Systemem Ewaluacji Zajęć Dydaktycznych,
 • ocenę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych – infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne, laboratoria itp., liczebność grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć, pomoce dydaktyczne, wyposażenie biblioteki oraz wielkość i dostęp do zbiorów, ocena obsługi studentów przez dziekanat oraz inne jednostki,
 • opracowywanie i wdrażanie procedur, metod i narzędzi oceny jakości i przebiegu procesu uczenia,
 • ocenę warunków socjalnych studentów (szeroko pojęta pomoc materialna),
 • zbieranie opinii studentów o przebiegu odbywanych lub odbytych studiów oraz opinii pracodawców o poziomie wykształcenia absolwentów WSE,
 • zbieranie informacji zwrotnej od studentów i prowadzących w ramach Feedback day,
 • wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji wskazanych powyżej działań.

Doskonalenie programu studiów na kierunkach nadzorowane przez Kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia, realizowane jest m.in. poprzez okresowy monitoring programu, ocenę realizacji założonych w programie efektów uczenia się. Za działania te odpowiadają Prodziekani, a ich realizacja przebiega z pomocą nauczycieli akademickich, pracujących na poszczególnych kierunkach. Prodziekani przedkładają swoje opinie oraz raport dotyczący oceny realizacji założonych w programie efektów uczenia się Dziekanowi, który na koniec roku akademickiego przedstawia Raport Uczelnianej Komisji ds. rozwoju dydaktyki i systemu zapewniania jakości kształcenia.

Posiedzenia Uczelnianej Komisji ds. rozwoju dydaktyki i systemu zapewniania jakości kształcenia odbywają̨ się̨ cyklicznie. W trakcie spotkań zespołu, analizowane są obszary jakości kształcenia i przekładane na wnioski członków i członkiń Komisji, interesariuszy. Komisja omawia także pojawiające się na bieżąco problemy.

Wszystkie narzędzia zarówno Uczelnianej komisji, jak i Kierunkowych zespołów ds. jakości kształcenia zostały dostosowane do sytuacji związanej z pandemią Covid -19 – dotyczy to m.in arkuszy hospitacji – dostosowania kryteriów oceny hospitacji w trybie zdalnym, prowadzenia egzaminów, w tym egzaminów dyplomowych. Ponadto, w procesie doskonalenia, na podstawie wniosków uzyskanych w prowadzonych badaniach opinii prowadzących zajęcia, przygotowane zostały Standardy prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.

Proces monitoringu programu studiów na kierunkach obejmuje:

 • analizę programu kształcenia pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • weryfikację systemu punktów ECTS,
 • sprawdzenie spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich i praktyków, prowadzących zajęcia na kierunku,
 • wyniki monitorowania karier studenckich na kierunku,
  analizę opinii wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy kierunku,
 • ocenę koncepcji kształcenia, opisu sylwetki absolwenta, planu studiów i kart przedmiotów kierunku w kontekście tworzenia spójnej całości.

Ocena realizacji założonych w programie studiów efektów uczenia się realizowana jest poprzez następujące działania:

 • ocenę zgodności efektów uczenia się realizowanych w ramach poszczególnych modułów z efektami kierunkowymi (analiza treści kart przedmiotów na kierunku),
 • ocenę właściwego doboru narzędzi walidacji efektów uczenia się założonych w danym programie studiów,
 • ocenę zgodności zagadnień egzaminacyjnych z efektami uczenia się określonymi w kartach przedmiotów,
 • analizę zrealizowanych efektów uczenia się w ramach praktyk zawodowych,
 • ocenę zgodności założonych efektów uczenia się z oczekiwaniami zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy,
 • analizę rozkładu ocen z zaliczeń i egzaminów,
 • przegląd jakości prac dyplomowych i prawidłowości stosowania zasad ich oceniania na kierunku ,
 • analizę efektywności kończenia studiów, skali odsiewu i jego przyczyn,
 • przegląd wyników monitoringu losów zawodowych absolwentów kierunku.

Istotnym elementem branym pod uwagę w procesie doskonalenia programu studiów na kierunkach oraz zapewniania jakości kształcenia jest badanie Monitoring losów zawodowych absolwentów, który ocenia jakość prowadzonych zajęć́ dydaktycznych, prowadzących, pracę poszczególnych działów administracji i poszczególnych obszarów jakości kształcenia, w tym programu studiów. Badanie przeprowadzane 1 rok i 5 lat od zakończenia studiów. Raporty te są przedmiotem analizy kierunkowej komisji, a wnioski z nich płynące przekładają się na doskonalenie jakości kształcenia – mają wpływ na program, efekty uczenia się.

Ponadto, przeprowadza się także badanie satysfakcji ze studiowania w danym roku akademickim. Celem realizacji badania jest monitoring satysfakcji studentów ze studiowania w WSE i kierunku kształcenia, ulepszanie oferty studiów oraz utrwalenie pozytywnych relacji studentów z Uczelnią. Badana populacja to ogół studentów ostatniego roku studiów w danym roku akademickim. Zakres tematyczny badania obejmuje ocenę̨ zadowolenia ze studiowania w WSE z kierunku oraz pytania o pracę zarobkową i dalsze plany edukacyjne.

W całość działań mających na celu doskonalenie programu studiów na kierunkach zaangażowani są:

 • Dziekan – pełniący nadzór nad procesem dydaktycznym, coroczne przedstawienie oceny stopnia realizacji efektów uczenia się,
 • Prodziekan – koordynujący procesu dydaktycznego, oceniający stopień realizacji efektów uczenia się na kierunku,
 • Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia – pełniący nadzór nad realizacją procedur w zakresie tworzenia, zatwierdzania i przeglądów programów studiów i efektów uczenia się,
 • Pracownicy Działu Wsparcia Dydaktyki – odpowiedzialni za prawidłowe planowanie zajęć, archiwizowanie dokumentacji programu studiów.

W działania na rzecz doskonalenia programu studiów bardzo zaangażowany jest też Konwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, który stanowi gwarancję, że koncepcja kierunku studiów II stopnia jest maksymalnie praktyczna, oparta na aktualnej wiedzy i zorientowana na współpracę międzysektorową.
Prace nad aktualizacją i doskonaleniem programu studiów wspierają także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujący z kierunkami.

W procesie doskonalenia programu studiów mają duże znaczenie i są uwzględniane opinie interesariuszy zewnętrznych – w tym także i członków Konwentu. Warto podkreślić, że niektórzy z prowadzących zajęcia na kierunku, posiadają praktyczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza Uczelnią (np. pracując jako tłumacze, prowadząc negocjacje międzykulturowe), co dodatkowo pozwala na uwzględnianie ich stanowiska i opinii w procesie modyfikacji programu studiów potrzeb rynku pracy.

Proces dydaktyczny, z uwagi na realizację zajęć w trybie hybrydowym, z powodu pandemii Covid-19, podlega obecnie dodatkowemu monitorowaniu i doskonaleniu. Prowadzone są badanie ankietowe, których celem jest monitoring zajęć́ zdalnych prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Europejskiej.
Dodatkowo, w ramach doskonalenia jakości kształcenia od roku akademickiego 2018/19 cyklicznie na Uczelni prowadzony jest Feedback day. Jest to praktyka pochodząca z uczelni fińskich, która została zaadaptowana przez WSE jako przykład dobrej praktyki w ramach pracy jakościowej. Celem tego wydarzenia jest zebranie informacji zwrotnych od studentów i studentek na temat procesu uczenia się w Uczelni, sposobów prowadzenia zajęcia i programu studiów. Studenci dzielą się z swoimi opiniami na temat prowadzonych przez zajęć, tego co wspiera i pomaga im w efektywniejszej nauce, jak oceniają program zajęć, także pod kątem jego praktyczności i przydatności. Przekazują informacje zwrotne dotyczące tego nad czym dydaktycy powinni pracować i co udoskonalić. Feedback day jest organizowany w większości skandynawskich uczelni i przynosi ciekawe rezultaty. Zebrane rekomendacje pomagają wprowadzać konkretne zmiany i doskonalić wybrane obszary. Jest to kolejne narzędzie wspierające proces ewaluacji zajęć i całego procesu dydaktycznego, a zebrane w ten sposób informacje i rekomendacje wymuszają̨ konieczność ciągłego doskonalenia i wprowadzania zmian na Uczelni. Kluczową rolę w trakcie spotkań pełnią wybrani przez prodziekanów dydaktycy z danego kierunku, którzy zachęcają do aktywnego udziału studentów w tym dniu oraz otwarcia się na konstruktywną krytykę i zebranie kluczowych informacji. Wnioski są opracowywane wspólnie, a następnie opracowywane są rekomendacje zmian. Swoimi refleksjami studenci dzielą się w specjalnych dla każdego kierunku strefach, dostępnych w holu WSE. W jego trakcie Rektor oraz Dziekan Uczelni zapraszają również studentów na spotkania w ramach otwartych drzwi. Studenci mają możliwość indywidualnej rozmowy i dzielenia się swoimi opiniami czy rekomendacjami. Informacja zwrotna płynąca od studentów jest dla społeczności akademickiej bardzo ważna, zgodnie z filozofią naszego patrona ks. prof. Józefa Tischnera dialog, otwartość i współpraca to wartości, które chcemy wspólnie budować i rozwijać. Raport z przeprowadzonego Feedback day, zawierający wnioski i propozycje rekomendacji stanowi podstawę dalszego doskonalenia jakości kształcenia na kierunku.

W odniesieniu do standardów jakości Uczelnia zapewnia nowym pracownikom dydaktycznym proces „onboardingu”. W tym celu został przygotowany specjalny video tutorial, który krok po kroku przeprowadza nowego dydaktyka przez proces kształcenia na uczelni i obowiązujące zasady – m.in sposób logowania się na WU oraz innych platformach. Ponadto proces ten jest wspierany poprzez wypracowane i corocznie aktualizowane opracowanie “Dobre praktyki dydaktyczne”, które stanowią zbiór zasad i rekomendacji odnoszących się do procesu i poszczególnych etapów, form realizacji zajęć dydaktycznych (w tym oczekiwanej sylwetki i postawy osób prowadzących zajęcia.)
W procesie zapewniania jakości kształcenia istotne są także etyczne zachowania, w związku z tym wprowadzone zostały standardy zachowań etycznych nauczycieli akademickich i studentów w Kodeksie Etyki Społeczności Akademickiej. Kodeks został opracowany we współpracy z całą społecznością akademicką – nauczycieli akademickich, kadry administracyjnej oraz studentów i studentek Uczelni. Świadomi znaczenia postępowania wedle najwyższych standardów akademickich oraz wyjątkowej społecznej misji Uczelni członkowie społeczności uczelnianej zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm i wartości etycznych. Kodeks etyki jest kluczowy dla realizacji misji, którą jest kształcenie studentów na wysokim, europejskim poziomie, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, umacnianie pozycji Uczelni jako ośrodka wymiany doświadczeń między środowiskiem akademickim i biznesowym oraz aktywne wpływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze (cel społeczny) i realizacji celów strategicznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Przede wszystkim jednak wspiera rozumienie i przestrzeganie fundamentalnych zasad etyki, odnoszących się do pracy oraz procesu studiowania wszystkich członków społeczności akademickiej.

Wszystkie wspomniane działania i raporty, prowadzone są cyklicznie, a wnioski z nich pochodzące wykorzystywane są w doskonaleniu jakości kształcenia dla poszczególnych kierunków.
Warto zauważyć Feedback day jako dobrą praktykę w systemie zapewniania jakości na uczelni. Feedback day to praktyka organizowana w większości skandynawskich uczelni, której realizacja wspiera narzędzia jakościowe i pomaga wprowadzać konkretne zmiany i doskonalić wybrane obszary związane z jakością kształcenia, w tym procesem uczenia się.

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Księgi Jakości Kształcenia w WSE (pdf)

Księga kierunku Filologia II WSE 2021/2022 (pdf)

Uchwała Senatu w sprawie określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się (pdf)

MASZ PYTANIA?

tel: 12 683 24 00
e-mail: wse@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.