Polityka Prywatności - WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA W KRAKOWIE
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EUROPEJSKIEJ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

 §1.
Zasady ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 262, zwaną dalej „WSE”. Z administratorem można skontaktować się  poprzez adres e-mail daneosobowe@wse.krakow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Inspektorem ochrony danych jest Piotr Pieniążek, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.

§2.
Podstawowe pojęcia

DANE OSOBOWE – rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej email, oraz inne dane w tym dane teleadresowe, wprowadzone przez Użytkownika dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania w wyniku wprowadzenia tych informacji podczas korzystania z usług dostarczanych przez Administratora).

PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – rozumie się przez to nielegalne ujawnienie, pozyskanie, niepowołany dostęp, nieuzasadnioną modyfikację lub zniszczenie danych osobowych.

USŁUGODAWCA – rozumie się przez  to Administratora Danych Osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryny internetowej: https://wse.krakow.pl oraz przetwarzaniem danych w systemach informatycznych WSE jak i danych złożonych w formie dokumentacji papierowej.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy wykorzystaniu witryn internetowych:

§3.
Rodzaje przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakres przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez :
  1) gromadzenie danych za pośrednictwem aplikacji internetowych umieszczonych na stronie: https://wse.krakow.pl i http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/ oznaczonych jako formularz rekrutacji oraz moduł newslettera,
  2) gromadzenie danych osobowych w systemach informatycznych WSE,
  3) gromadzenie danych osobowych w formie dokumentów papierowych.
 1. Przetwarzamy dane osobowe takie jak:
  1) dane identyfikacyjne,
  2) dane teleadresowe,
  3) dane księgowo-kadrowe,
  4) dane wymagane zgodnie z kodeksem pracy,
  5) dane wymagane zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisów wykonawczych do ustawy,
  6) dane wymagane do zawiązania umów cywilno-prawnych,
  7) dane niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych (tj.: arkusze ocen, wyniki egzaminów, prace zaliczeniowe),
 1. Administrator  Danych Osobowych może przetwarzać również inne dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celów wynikających z rozwoju działalności WSE.

 2. Wprowadzenie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i odbywa się poprzez wpisanie ich do:
  1) formularza rejestracji przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Zakres ten obejmuje podanie wszelkich niezbędnych danych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji,
  2) systemów informatycznych WSE celem obsługi przyszłego klienta (np.: studenta, dydaktyka, osoby lub firmy współpracującej), źródłem danych jest Użytkownik. Zakres ten obejmuje podanie wszelkich niezbędnych danych do przeprowadzenia koniecznego procesu (np.: przyjęcia na studia, wykonania rozliczenia finansowo-księgowego, podpisania umowy cywilno-prawnej),
  3) dokumentów papierowych w postaci formularzy i ankiet.
 1. Jeżeli w toku realizacji usługi świadczonej przez Usługodawcę wymaga przesłania dokumentów w formie elektronicznej lub papierowej, zawierających dane osobowe osób trzecich, Użytkownik obowiązany jest do dokonania anonimizacji dokumentów poprzez zaczernienie lub w inny sposób uniemożliwienie odczytu danych osobowych osób trzecich. W przypadku opisu sytuacji podobnie  Użytkownik obowiązany jest do anonimizacji danych osób trzecich.

 2. Dane osobowe dot. pochodzenia rasowego, etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych, filozoficznych, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, oraz danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, a także dane dot. skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń nie są gromadzone przez Administratora Danych Osobowych. Jeżeli Użytkownik w toku realizacji usług przekaże tego typu informacje winien jest uczynić to w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której one dotyczą.

§4.
Cele przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe wykorzystywane są wyłącznie w związku z uzyskaniem przez WSE poniższych celów:
1) rekrutacja na kierunki studiów w tym studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia,
2) świadczenia usług przez WSE na rzecz osoby fizycznej (przyszłego studenta, kursanta), której dane dotyczą,
3) podpisania umów cywilno-prawnych,
4) finansowo-księgowym,
5) marketingowych do informacji o ofercie edukacyjnej i komercyjnej, projektach oraz innej działalności WSE, organizowanych wydarzeniach oraz spotkaniach,
6) kontakt z Użytkownikiem,
7) oraz celów wynikających z rozwoju działalności WSE.

§5.
Sposób przetwarzania Danych Osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu zapobiegania naruszeniu ochrony danych osobowych.

 2. Administrator danych osobowych zobowiązany jest zapewnić:
  1) przetwarzane danych  zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności,
  2) zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych w innym celu niż określony w Polityce Prywatności.

 2. Administrator Danych Osobowych oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych obowiązani są zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Ochrona powyższa powinna zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator, w przypadku korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej:  https://wse.krakow.pl w sposób niedozwolony, sprzeczny z przepisami prawa lub Regulaminem witryny,  uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownik, przy jednoczesnym zabezpieczeniu stosownych dowodów.

 §6.
Dostęp do Danych Osobowych

 1. Dostęp do Danych Osobowych WSE posiada: Administrator danych Osobowych, pracownicy oraz osoby świadczące usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usług, a także informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmioty zajmujące się konserwacją i administrowaniem witryny internetowej.

 2. Dostęp przez osoby, których mowa w ustępie poprzedzającym odbywa się w zakresie określonym przez Administratora Danych Osobowych.

 3. Administrator obowiązany jest zapewnić kontrolę nad rodzajem danych osobowych wprowadzanych i przetwarzanych, terminem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobą upoważnioną do ich przetwarzania.

 4. Administrator danych osobowych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

§7.
Uprawnienia Użytkownika

 1. Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, żądania ich usunięcia na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż Administrator uprawniony jest do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 2. Użytkownik prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

 3. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres WSE. Cofnięcie zgody winno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@wse.krakow.pl

 4. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

§8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności.

 3. Polityka prywatności i jej zmiany wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia w witrynie internetowej https://wse.krakow.pl
MASZ PYTANIA?

tel: 12 683 24 43
e-mail: daneosobowe@wse.krakow.pl

adres:
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków

Przewiń do góry

Zapisz się do naszegonewslettera!

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami na naszej uczelni.